دانلود مقاله پالايشآبهاي زيرزميني آلوده به کادميوم با استفاده از نانو ذرات آهن در محيط متخلخل همگن


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پالايشآبهاي زيرزميني آلوده به کادميوم با استفاده از نانو ذرات آهن در محيط متخلخل همگن تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پالايشآبهاي زيرزميني آلوده به کادميوم با استفاده از نانو ذرات آهن در محيط متخلخل همگن تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله پالايشآبهاي زيرزميني آلوده به کادميوم با استفاده از نانو ذرات آهن در محيط متخلخل همگن تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پالايشآبهاي زيرزميني آلوده به کادميوم با استفاده از نانو ذرات آهن در محيط متخلخل همگن تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 7
چکیده:
فعالیتهای مختلفکشاورزی، صنعتی میتوانند بهطور مستقیم و غیر مستقیم اثراتنامطلوبی بر محیط زیستو منابع آببگذارند. نانو ذرات آهن به عنوان یکجاذبقوی ضمن جذب سطحی و ترسیب، کادمیوم موجود در محیط را کاهشمیدهند. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از نانوذرات، اقدام به پالایشمحیط متخلخل به منظور کاهشسمیتفلزسنگین کادمیوم شود. استفاده از نانو ذرات آهن ظرفیتصفر یکی از گزینههایمناسب برای رفع آلودگیهای سمی و خطرناکموجود در آبهای زیرزمینی و سطحی میباشد. این تکنولوژی مبتنیبر رفع آلودگی در محل می- باشد. از مزایای این روشعدم اختلال در عملکرد باکتریهای غیرهوازی، پاکسازی در مدتکوتاه و با دوام بیشتر، استفاده به میزان بسیار کم ازذرات نانو و حداقل طراحی لازم برای نصبسیستم در محل است. در این پژوهشاز محلول نانو ذراتظرفیتصفر با غلظت 3 گرم بر لیتر در واکنشبا محلول کادمیوم 2/92قسمتدر میلیون در محیطمتخلخل یکبعدی همگن به طول 1 متر استفاده شد. نتایج حاکی از حذفآلایندگی در طول یکساعت بازه زمانی آزمایشگردید. در انتها پساز گذشتیکساعتروند ثابتحذفآلایندگی تحتدبی ثابتورودی، به مدت 40 دقیقه دبی جریان ورودی جاذبکاهشداده شد و اثراتکاهشتزریق نانو ذراتو میزان درصد جذبسطحی نانو ذراتموجود در خاکموردبررسی قرار گرفت. با کاهشورود نانو ذراتبه ستون، غلظتکادمیوم به تدریج افزایشیافتولی در نتیجه واکنشبا نانو ذراتموجود در خاک، غلظتکادمیوم نسبتبه غلظتاولیه تا حد زیادی کاهشیافته بود و تنها در محدوده قسمتدر بیلیون روند صعودی را طی نمود به گونهای که پساز گذشت 40 دقیقه با وجود قطع کامل تزریق نانو ذرات، غلظتکادمیوم در فاصله 40 سانتیمتریبرابر 646 قسمتدر بیلیون بود که نشان از کاهش 77/87درصدی غلظت کادمیوم میداد و این مقدار در فاصله 100 سانتیمتری از ابتدا برابر 96/78درصد گزارشگردید و نکته قابل توجه نقشنانو ذرات تجمع یافته در خاکدر کاهشآلایندگی حتی در زمان کاهشتزریق می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 17 ]

[ شنبه 29 آبان 1395 ] 1:13 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله تکثير پنبه با روش اندام زايي در محيط هاي کشت مصنوعي تحت pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تکثير پنبه با روش اندام زايي در محيط هاي کشت مصنوعي تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تکثير پنبه با روش اندام زايي در محيط هاي کشت مصنوعي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تکثير پنبه با روش اندام زايي در محيط هاي کشت مصنوعي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تکثير پنبه با روش اندام زايي در محيط هاي کشت مصنوعي تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: 4
چکیده:
پنبه یکی از محصولات فیبری مهم در جهان می باشد. اصلاح پنبه با روش های سنتی به دلایلی نظیر عدم تنوعات لازم و نیز زمان طولانی محدود می باشد. همچنین مشکل اصلی کشت بافت پنبه مقاومت بافت های آن در محیط های کشت In Vitro می باشد. در این بررسی روشی ساده برای کشت بافت پنبه با روش اندام زایی ارائه شده است. دانه های کرک زدایی شده و کاملا سترون پنبه در محیط کشت پایه MS بدون هورمون های گیاهی کشت شدند. 7 روز پس از کشت دانه ها، رئوس رویشی دانه رست ها به اندازه 3 الی 4 میلی متر همراه با بخش کوچکی از 1 یا 2 برگ لپه ای در محیط های کشت پایه MSB دارای 1-0/1 میلی گرم در لیتر KIN کشت شدند. رئوس رویشی در این محیط ها شروع به رشد و برگ زایی کرده شاخه های نورسته ایجاد کردند. تعداد زیادی از ریزنمونه ها در همین محیط کشت و به مدت زمان حدود 1 الی 2 هفته بدون نیاز به واکشت مستقیما ریشه زایی کردند که نتیجه آن تولید گیاهچه های نو پدید بود. گیاهچه های نو پدید با انتقال به ظروف بزرگتر کشت رشد کرده و سپس به درون پرلیت استریل و در انتها به گلدان منتقل شدند. گیاهچه های گلدانی از رشد مناسب برخوردار می باشند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 21 ]

[ شنبه 29 آبان 1395 ] 1:13 ] [ علی ]

[ ]

دانلود تحقيق در مورد توپو لوژي شبکه ارتباطي وطراحي تحت pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقيق در مورد توپو لوژي شبکه ارتباطي وطراحي تحت pdf دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق در مورد توپو لوژي شبکه ارتباطي وطراحي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقيق در مورد توپو لوژي شبکه ارتباطي وطراحي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقيق در مورد توپو لوژي شبکه ارتباطي وطراحي تحت pdf :

توپو لوژی شبکه ارتباطی وطراحی

توپولوژی شبکه ارتباطی که در آن در مسیر وجود دارد یکی از طرح های کلیدی
شبکه است که در آن ساختار ها با بسیاری از روابط داخلی بین اتصال شبکه های کلیدی و مسیریابها رابطه بر قرارمی کنند . در یک شبکه ارتباطی اگر هر نوع کابلی یا سیم رابط قطع شود راههای بسیاری برای 2 نوع سیم رابط وجود دارد که بتوانندبا یکدیگررابطه برقرارکنند . در حالی که حل مسائل آسان است و افزایش واقعیت پذیری ساختار ها افزایش یافته شبکه های ارتباطی برای نصب ، پر هزینه هستند زیرا از کابلها و اتصالهای بیشتری استفاده می شود .اغلب این قبیل توپولوژی ها در ارتباط با توپولوژ های دیگر استفاده می شود ودراین حالت باعث شکل دهی توپولوژی هیبرید می شود . بعضی از طرحهای WAN از قبیل اینترنت ، استفاده از مسیر یاب شبکه ای می باشند . در این حالت اینترنت حتی در طول جنگ باعث می شود که سایت ها و شبکه با هم ارتباط برقرار کنند .

دو نوع توپولوژی ارتباطی وجود دارد :
ارتباط کامل و ارتباط بخشی

توپولوژی ارتباط کامل زمانی ظاهر می شود که کابلها از یک مدار برقی رابط تشکیل شده اند . وبه هر کابل در شبکه یک سیم برق متصل است . این نوع ساختار را ارتباطی برای نصب ، بسیارپر هزینه است ، اما باعث تولید بیشترین مقدار افزونگی می شود . (استفاده از یک یا چند سرویس دهنده در یک سایت وب وبه منظور انجام کارهای مشابه ) بنابراین در شرایطی که یکی از کابلها قطع می شود ترافیک شبکه ای می تواند مستقیماً در هر یک از کابلها ایجاد شود . ارتباط کامل اغلب برای ساختار اصلی شبکه در نظر گرفته می شود .

با ارتباط بخشی از کابلها در طرح ارتباط کامل شکل می گیرند و در این حالت بعضی از آنها با یک یا دو کابل در شبکه ارتبات برقرار می کند . توپولوژی ارتباط بخشی در شبکه های جانبی با ساختار اصلی ارتباط برقرار می کند . واین قبیل عملکرد ها برای استقرار و نصب ، پر هزینه هستند و نسبت به توپولوژی کامل از افزونگی کمتری برخوردار هستند .

شکل 1 صفحه 2 . توپولوژی شبکه ارتباطی و طراحی .
توپولوژی شبکه ارتباطی کامل مسیر یابها .
شکل2 صفحه 3 توپولوژی شبکه ارتباطی کامل و طراحی .
توپولوژی شبکه ارتباطی بخشی و مسیریابها .

معماری شبکه ، ISDN – B :

لازم است ساختارهای زیر را ارائه دهد :

خدمات مربوط به باند پهن :

همانطور که در بخش آخر توصیف شده است .

خدمات مربوطه به باند کم عرض :

سیگنالها و علامتهای مربوط به مصرف کننده ، (vser) به شبکه .
تا بدین ترتیب به ISDN _ B این امکان داده شود تا ارتباط را آغاز کند و ساختار ارتباطی را کنترل می کند . سیگنالهای ارتباطی داخلی در شبکه ، و به شبکه اجازه داده می شود تا منابع مربوطه را کنترل کند ویا آنها را ارائه دهد و با توجه به در خواست مصرف کننده ISDN _ B ویا دیگر ساختارهای تبادلی شبکه مطرح می شود .

 

سیگنال مصرف کننده به مصرف کننده ، که به مصرف کننده ISDN _ B این امکان را می دهد تا کنترل اطلاعات ، عملکردها و احداث فرایند ها را به یکدیگرارسال کنند .

تسهیلات مربوط به کنترل و مدیریت برای کنترل و اجرا ی شبکه ، اینطور عنوان شده است که ISDN _ B باعث ارائه (CO) اتصال گرا و بدون اتصال (CL) می شود . واین حالت عملکرد اجرایی CO بیشترین توجه را به خود جلب می کنند در حالی که CL تعاریف مربوطه را ارائه می دهد .

اطلاعات مربوط به پهنای باند و ارائه آنها با استفاده از (IMA ) مد انتصال ناهمکام مطرح می شود و در هر دو حالت از رابطه ها و اتصال منطقی نهایی استفاده شده است . SIM باعث می شود که از سلولهای کوچک به اندازه ثابت استفاده شود که در این حالت اطلاعات منتقل می شوند و در طول ساختار های ارتباطی منطقی مطرح می شوند . هر یک از سلولها از یک هدر استفاده می کنند که برای بیان رابطه های منطقی با سلولهای متعلق به آنها استفاده می شود .

هر یک از ساختارهای رابط منطقی به عنوان یک (VC) کانال حجازی در نظر گرفته می شود . بسیاری از VC ممکن است از یک مقصد واحد استفاده کنند و با استفاده از یک مسیر مجازی به ساختار های اصلی مرتبط می شود . رابطه بین pv و VCبا توجه به مسیر نقل وانتقال در شکل زیر نشان داده شده است .
مسیر نقل و انتقال بیانگر یک رابطه منطقی بین دو نقطه نهایی است . از نظر شمار
بسیاری از رابطه ها بین کلیه شبکه و ساختار های انتقالی تشکیل شده است.

شکل 1 :مدل مربوط به مسیر نقل و انتقال برای اعضای باند SDNI .
VC در هر بخش انتهایی رابط از طریق CIV مشخص کنند. شبکه مجازی تعریف می شود و VCو اطلاعات مربوط به انتقال آن از مصرف کننده به ، مصرف کننده یک طرفه است .VP از طریق مشخص کننده مسیر مجازی VPT تعریف می شود. هر دوی VCL / VPT به صورت نا هماهنگ به صورت جسمانیهای اطلاعاتی مصرف کننده ، به مصرف کننده تعریف می شوند ودر هر سلول هدر ATM مطرح می شود . VCL / VPT به صورت کلی از ساختار های بارزی تشکیل شده است .

مفهوم ارتباطی می تواند در بررسی استفاده از VPT تا VC و VC تا VP را ارائه دهد و می توانیم اینطور عنوان کنیم که CL / VPT به صورت یک رابط خاص در نظر گرفته می شود . CL / VPT با شبکه برای کلید کردن استفاده می شود وبا توجه به خطوط شبکه مجازی و مسیر مجازی به صورت رابط بین دو نقطه در نظر گرفته می شود که در حالت VC و VP کلید کرده اند و خطوط به صورت رابط بین دو نقطه در نظر گرفته می شود ودر این حالت مقادیر VCL / VPT جا به جا می

شود و یا منتقل می شود . ود این حالت رابطهای مجازی بسیاری وجود دارد که با توجه به رابط شبکه مجازی مقایسه می شود ودر این حالت بسیاری از مسیر های مجازی رابط مسیر مجازی قرار می گیرند .
این رابطه در شکل 1 نشان داده شده است .

(شکل) : رابطه لایه به لایه سلسله مراتبی در لایه ATM ولایه فیزیکی .
مسیر انتقال از بخش های دیجیتالی تشکیل شده است که مسئول مسیرهای bitloctel است در عوض ، هر یک از بخشهای دیجی تالی از بخشهای تقویت کننده تشکیل شده است که بخشهای بین دو تقویت کننده در یک رابطه فیزیکی را شکل می دهد . انطباق VC و VP در شکلهای زیر نشان داده شده است .
(شکل ) : مسیر مجاز ،مدار مجازی .

( شکل ) بیانگر یک طرح است که با توجه بهCTV ، استفاده از آنها و بیان VCC در دو مسیر انتهایی انتقالی حاصل شده است . در این حالت رابط VC ممکن است مثل CV باشد . هرچند به صورت کلی مقادیر و مسیر های VCL / VPT در یک ساختار انطباقی همانطور که در شکل نشان داده شده منتقل می شود .
VPC و VCC را بین مصرف کننده SDN _ B قرار دهید این ساختار ممکن است به صورتهای مختلف انجام شود . برای VCC ، یکی از روشهای زیر استفاده می شود.

VCC کامل و نیمه کامل از طریق ارائه دهنده گان شبکه ایجاد می شود و لبه صورت نتیجه روش توصیفی بیان شده است این قبیل ساختارها به سیگنال احتیاج ندارند و VCC به صورت خطوط استیجاری VCC عمل می کند. یک VCC از طریق استفاده از روش سیگنال مصرف کننده به شبکه آزاد می شد و یا نصب می شود. اگر VPC بین دو مصرف کننده ISDN _ B وجود داشته باشد در این حالت روش سیگنال مصرف کننده به مصرف کننده در یکی از ساختارهای VCC مطرح می شود و می تواند VCC را مستقر کند سیگنال VCC با توجه به استفاده از روش های سیگنال متا و استفاده از سیگنالهای خاص VCC مطرح می شود.
ساختار منسجم و توالی سلولها در هر VCC تضمین می شود.POS برایVCC به عنوان یک زیر نویس در نظر گرفته می شود اما درایجاد واستقرار VCC ممکن است دوباره بررسی می شود.

برای VPC یکی از روش های زیر می تواند استفاده شود:
VPC از طریق ارائهخ دهنده شبکه به خاطر روش زیر نویس نصب می شود و این قبیل عملکردها ساختار سیگنال نیستند.
VPCممکن است با استفاده ا روش کنترل شبکه و مصرف کننده ISDN _ B استفاده شود.

یک VPCممکن اسن از طریق خود شبکه نصب شودو از روش کنترل شبکه استفاده شود.
درباره انسجام توالی سلول برای هر یک از VCC درVP تضمین می شود اما برای VPC به صورت کلی در نظر گرفته می شود این ساختارها در طول ISDN _ Nارتقاء می یابد، در این حالت از چندین کانالB_C در شبکه استفاده می کند و اطلاعات را از یک مصرف کننده به دیگری منتقل می کند.
POSبرای VPC لازم است از مجموعه ای از دسته ها انتخاب شوند که با ارائه دهنده شبکه مطرح می شود بعضی از VCTکه برای VPC استفاده می شود برای اهداف خاصی از قبیل فعالیت های خاصی از قبیل فعالیت ها مدیریت و اجرا استغفاه می شود.

سیستم های ارتباطاتی شخصی و موبایل: گروهTR-usخدمات استاندارد ، اجرایی و مناسب و داخلی را برای تلفنها ی بی سیم و سیستمهای ارتباطی شخصی توسعه داده است. این قبیل استانداردها وابسته هستند اما محدود به ساختارهای و خدماتی آت یو تجهیزات بی سیم و تجهیزات و ایستگاه ها مربوطه و تجهیزات انطباقی شرکته او دستورالعمل ها و ساختار بین شبکه ای و عمل کرد بین سیستم ، واسطه و خدمات اطلاعاتی نمی باشند.
فعالیتهای 3 و 2: TR-us ازشش زیر گروه وتعداد یا زیر گروه های HOCتشکیل شده است که به جنبه های خاص سیستم های ارتباطی شخصی موبایل، استانداردها و ساختارهای خاص متمرکز شده است.

TR-us ازشش زیر گروه وتعداد یا زیر گروه های HOCتشکیل شده است که به جنبه های مختلف موبایل بی سیم و سیستم های ارتباطی شخصی و استانداردهای مربوطه متمرکز شده است. بعلاوه، ارائه و ایجاد استانداردها برای شبکه برای نسل دوم ساختارهای PLS از اواخر سال 1990 تا به حال ، این کمیته برای شرکت ارتباط تلفنی بین المللی به منظور وارد کردنTMTکه از خدمات 3Gاست در سر تاسر جهان مسئول عملکردها بوده است. هدف اولیه TMT-2000 افزایش انسجام در طرح های جهانی و سازگار و خدمات در خانوادهTMT-2000 , TMT شبکه بوده است وثبت شبکه تثبیت کیفیت بالا و استفاده از پایانها ی کوچک ظرفیت ساختارها و توانایی برای ایجاد و دستورالعمل چند رسانه ای و تقسیم سیستم ها به انواع پایانه ها می باشد.

کمیته TR-us و زیر گروه های آنها در شماری از استاندارد و سیستمهای ارتباطی از راه دور ، زیر بنایی بوده است . TR-us ، 32 پروژه جدید را معرفی کرده ، 94 سند را برای حق رای بررسی کرد .وباعث ارائه 38 استانداردشود ترکیبی از استاندا

ردهای TLA NAS را ارائه دادند .افزایش بیش از حد پروژه های کلی ، انتشارات فعالیتهای زیر گروه و گروههای مربوطه در زیر توصیف شده است.
زیر گروههای A.T.TR 45.1 بیشتر بر تکمیل جلسه 1211 S.M.TTV را کمترمتمرکز شده است تجسس این قبیل اسناد . برای انتشاراتی از قبیل NR- 121 – BST /AIE/AII تکمیل شده است . پروژه دیگری که تحت.TR 45.1در حال توسعه و پیشرفت است از89T /AIE/AI به SNA ارتقاء یافته است بررسی B از ساختار مرجع پر،شکل ارسال پیام AKSF.70. BST /AIE/AII نیز منتشر شده است . با توجه به ارزیابی کارخانه موبایل بی سیم و متمرکز بر تکنولوژیهای اطلاعاتی و دیجیتالی ، تصمیمی توسط کمیته TR-us به منظورریزر TR-usمطرح می شود . تکنولوژی آنالوک مربوط به این پروژه در سطح کمیته TR-us در صورت لزوم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .
ساختار های زیر گروه 2 TR-usتکنولوژی بین سیستم بی سیم این قبیل موضوعات را به صورت ساختار چند رسانه ای و ارسال پیام و خدمات موقعیتی و قابلیت حمل ساختار های بی سیم ، مورد بررسی قرار می دهد2 TR-usلیست TR-usرا با 12 ساختار استاندارد منتشر کرده است. بعضی از این قبیل استانداردهای منتشرشده که نیاز شرکتها را بررسی می کند .

عبارتند از : 935 AII – روش تماس های مداری در طول تجسس و بسته بندی اطلاعات CDMA 937 IIA دسترسی به خدمات باز (ASO) ارائه ساختارهای برنامه های اجرایی . 1A.56 .7 .IIA. D.41 . EIA/IIA افزایش ساختارهابرای وسایل بی سیم قابل حمل .XXX.SU.9.AIA . خدمات ارسال پیام چند رسانه ای.
با توجه بسیار برساختارهای امنیتی ملی و بین المللی . 52 .4 .RI درپروژهای مربوط به خدمت بی سیم رعایت این ساختار ها برای D.41. GIA/AIAمثل ساختارهای نصب امنیت ، ساختارهایی منتشر کرده است. 2 TR-us با پروژهای نسل سوم رابطه نزدیک دارد و دوباره سازمان دهی شده است .وبا توجه به ISG ساختارهای خاصی را برای استاندارد سازی فرایندهای مرتبط به تکنولوژی 2000 توسعه داده است.

با توجه به GPP3 ساختارهایخاص مربوط به عمل کرد های داخلی سیستم در بخش جدید پروژه های در حال اجرا مطرح می شود . وبرای مثال باعث می شود که بسیاری از بخشهای IP ، SMT به صورت خاص مورد ارزیابی قرار بگیرند .

پروژه های جدیدی که در سال جدید در ساختارهای زیر گروه 2TR-us مورد ارزیابی قرار گرفته اند در این بخش مطرح شده اند و محدود به LSC خدمات ناحیه ایTFO مرحله (2)Gsm MAP , G>M,L.M.D نمی باشند.

ساختارهای زیر گروه TR-us ئ تکنولوژی دیجیتالی تقسیم زمان باعث می شود که مربوط به بخش استانداردهای بی سیم نسل سه را تکمیل کند. شرکت های e ساختارهایی را برای حمایت از یک طرح جهانی MEID مطرح می کند و مورد بررسی قرار می گیرد و در این حالت مصرف کننده سیستم های TDMA از MTM حمایت می کند در بین بخش های منتشر شده این قبیل ساختارها را می توانیم بیان کنیمTIA/EIA-136-123E نسل سوم بی سیم TDMA و ساختار کنترل دیجیتالی لایه 3 و ISSE-136 – IIA/EIA و IDMA ولایه سه یاختار ترافیکی دیجیتالی و نسل سوم ساختار بی سیم کارکردن با کمیته TR-45-3 و

ساختارهای زیر گروه در اتحادیه ارتباط از راه دور بین المللی و TTV.Rمطرح شده و در این حالت IMT2000 و سیستم های مربوطه در IMT2000 که به بخش INR.N.IU57 مشارکت دارند در این حالت قرار می گیرند و جزئیات خاص این قبیل ساختارهای رابطه ای رادیویی ITM2000 در این حالت مطرح می شود بعلاوه بر استقرارM.IU57.IIA-136E شامل شماری از کمیته هایTI است که استانداردها را منتشر کرده و با یک مدارJSMمشارکت کرد و در IMT2000 , CC و تکنولوژی موجود مشارکت کرده است و در این حالت بیانگر مسیر انتقال برای JSM سیستمTPMAبه نسل سوم می شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 21 ]

[ شنبه 29 آبان 1395 ] 1:13 ] [ علی ]

[ ]

دانلود بررسی و شبیه سازی عملكرد كنترلر CAN تحت pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی و شبیه سازی عملكرد كنترلر CAN تحت pdf دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی و شبیه سازی عملكرد كنترلر CAN تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود بررسی و شبیه سازی عملكرد كنترلر CAN تحت pdf

چكیده

فصل اول – مقدمه
1-1- مقدمه
1-2- معرفی CAN
1-3- مقدمه ای بر تراشه های قابل برنامه ریزی
1-4- مروری بر زبان های توصیف سخت افزاری
1-5- نرم افزارهای طراحی تراشه های FPGA 1

فصل دوم – مروری بر كارهای انجام شده
2-1- مقدمه
2-2- میكروكنترلر مقاوم شده در برابر تشعشع
2-3- كانولوشن كننده های (Convolelrs) دو بعدی
2-4- فیلترهای دیجیتال
2-4-1- فیلترهای با پاسخ ضربه محدود (FIR)
2-4-2- فیلترهای با پاسخ ضربه نامحدود (IIR)
2-4-3- فیلترهای Wavelet متقارن
2-5- تبدیل كسینوسی گسسته و معكوس آن (IDCT,DCT)
2-6- مبدلهای فضای رنگی ( )
2-7- مدولاتور دیجیتال
2-8- كنترلر گذرگاه USB
2-9- كنترلر گذرگاه PCI
2-10-كد كننده گفتار ITU-T G.723.1
2-11- كد كننده ها كدفایر
2-12- پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم های سطح بالای پردازش تصویر
با استفاده از پیكر بندی جزئی FPGA در زمان اجرا
2-13- مترجم های زبان های سطح بالا به زبان VHDL
2-14- پیاده سازی یك پردازشگر تصویر قابل پیكر بندی مجدد
2-15- جمع بندی

فصل سوم – كنترلر گذرگاه CAN
3-1- مقدمه
3-2- پایه های تراشه كنترلر CAN
3-3- بررسی سخت افزار كنترلر CAN
3-3-1- شمارنده های خطا در كنترلر CAN
3-3-2- ثبات های كنترل
3-3-2-1- ثبات فعال كننده وقفه ها
3-3-2-2- ثبات وضعیت
3-3-2-3- ثبات واسط CPU
3-3-2-4- ثبات پیكربندی گذرگاه
3-3-2-5- ثبات CIK out
3-3-3- واحد زمان بندی بیت
3-3-3-1- سرعت نامی نرخ بیت
3-3-3-2- ثبات صفر زمان بندی بیت
3-3-3-3- ثبات یك زمان بندی بیت
3-3-4- ثبات ماسك توسعه یافته و استاندارد
3-3-5- بسته های پیام
3-3-5-1- میدان كنترل
3-3-5-2- میدان داوری یا شناسه
3-3-5-3- میدان داده
3-3-5-4- میدان تركیب بندی
3-3-6- ثبات وقفه
3-4- دریافت و ارسال پیام
3-4-1- انواع فریم های اطلاعات قابل مبادله بین گره ها و كنترلر
3-4-1-1- فریم داده
3-4-1-2- فریم دور
3-4-1-3- فریم خطا
3-4-1-4- فریم اضافه بار
3-4-2- بررسی كدهای خطا در تبادلات كنترلرCAN

فصل چهارم – خلاصه ای از خصوصیات اصلی زبان VHDL
4-1- مقدمه
4-2- شی (object)
4-3- عملگرهای زبان VHDL
4-4- توصیف كننده های یك مولفه
4-5- ساختارهای همزمانی و ترتیبی
4-6- روشهای توصیف سخت افزار
4-6-1- روش توصیف ساختاری
4-6-2- روش توصیف فلوی داده (Data Flow)
4-6-3- روش توصیف رفتاری
4-7- كد نویسی قابل سنتز
4-8- جمع بندی 51

فصل پنجم – پیاده سازی كنترلر گذرگاه CAN
5-1- مقدمه
5-2-ثبات ارسال و دریافت پیام در كنترلر
5-3- ثبات ماسك
5-4- سیستم مقایسه شناسه ها
5-5- افزایش تعداد بسته های پیام
5-6- واحد محاسبه كننده كد CRC
5-7- دیاگرام پایه های كنترلر طراحی شده و پیاده سازی دیكودر آدرس
5-8- نرم افزار مورد استفاده در پیاده سازی كنترلر CAN
5-9- جمع بندی


فصل ششم – نتایج و جمع بندی
6-1- مقدمه
6-2- نتایج حاصل از تست وضعیتهای مختلف كنترلر
6-3- نتایج حاصل از تست واحد CRC توسعه یافته
6-4- نتایج حاصل از تست stuff bit
6-5- ارسال فریم خطا
6-6- بررسی وضعیت پایه فركانس خروجی CLK out
6-7- بررسی عملكرد حالت Sleep , pwd
6-8- نتایج مربوط به پیاده سازی سخت افزار روی تراشه
6-9- نتیجه گیری و پیشنهادات برای ادامه كار
مراجع

چكیده
یكی از موضوعات مطرح در اتوماسیون صنعتی و روباتیك تبادل اطلاعات بین اجزاء شبكه مانند CPU و فرستنده و گیرنده هایی است كه نظارت و كنترل اجزاء یك سیستم را بعهده دارند از جمله زیر ساختهای لازم برای تبادل اطلاعات وجود شبكه ها و گذرگاه های تعریف شده و استاندارد برای اتصال اجزاء یك سیستم اتوماسیون صنعتی است شبكه كنترل محلی (CAN-Control Area Network) و گذرگاه آن مدتی است كه در سیستمهای صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است و تراشه های متعددی با عنوان كنترلر گذرگاه CAN مورد استفاده قرار می گیرد یكی از این محصولات تراشه 82527 اینتل می باشد كه اخیرا مورد توجه طراحان شبكه های كنترل محلی قرار گرفته است .
از ابداعات جدید علم الكترونیك كه امروزه كاربرد روزافزونی یافته است طراحی و پیاده سازی مدارهای دیجیتال و پردازنده های با كاربرد خاص بر روی تراشه های قابل برنامه ریزی FPGA است از مزایای مهم این نوع پیاده سازی طراحی مدارهای با قابلیت پیكربندی مجدد بر اساس خواست طراح است .
علاوه بر این در صورتی كه تهیه یك تراشه با كاربرد خاص بنا به دلایل گوناگون از جمله عدم انتقال تكنولوژی مشكل باشد با داشتن و مشخصات كاری آن تراشه به این روش می توان تراشه مورد نظر را بر روی تراشه های قابل برنامه ریزی پیاده سازی نمود.
در این پروژه با استفاده از زبان توصیف سخت افزاری VHDL و تراشه های قابل برنامه ریزی به طراحی و پیاده سازی تراشه 82527 (كنترلر گذرگاه CAN ) اقدام شده است در عین حال اصلاحاتی نیز در عملكرد این تراشه لحاظ شده كه كارایی آن را بهبود می بخشد نتایج بدست آمده موفقیت این پروژه را در طراحی ، پیاده سازی و بهبود تراشه با انجام تغییرات پیشنهادی نشان می دهد .

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود بررسی و شبیه سازی عملكرد كنترلر CAN تحت pdf
[1]”82527 Serial Communications Controller”, Intel, 1996.

[2] “Data Link Layer”, available at Am Weichselgarten 26, D-91058 Erlangen, headquarters@ can – cia. De.

[3]”Milsone of CAN history”, available at: http://www.CiA . Com.

[4] “CANopen,an overview”,available at: http://www. CiA .com.

[5] “CAN in passenger cares”, avaigable at: http:// www. CiA. Com.

[6] عباس وفائی مبانی تراشه های قابل برنامه ریزی دانشگاه اصفهان، 1380.

[7] Ghosh . s, “Hardware Description Language, Concepts and principles”, IEEE Press, 1999.

[8]DeLima,F.G.E.,Carro,L.,Lubaszewski,M.,Reis,R., Velazco,R.,”Designing a Radiation Hardened 8051 – Like Micro-Controller”,proceedings of the 13th Symposium on Integrated Circuits and Systems Design , Grenoble- France
( SBCCI’00 ).

[9] “Implementing Logic with the Embedded Array in FLEX 10K Devices”, available at: http://www . altera . com.

[10] Kazizimierz Wiatr and Ernest Jamro,”Implementation Image Data Convolutions operations in FPGA Rconfigurable Structures for Real – Time Vision Systems”,proceedings of the The Interntional Conference on Information Technology: Coding and Computing.

[11] ستار میرزا كوچكی، شهرام طلاكوب” پیاده سازی سخت افزاری یك فیلتر دیجیتال FIR معكوس شده”. دهمین كنفرانس برق، تبریز، اردیبهشت 81 .

[12] Oppenhim, A. V. And Schafer, R.W.”Discrete-Time Signal processing”, prentice –Hall, 1998.

[13]”Impementing FIR Filters in FLEX Devices”, available at http:// www. altera. cam.

[14] Lorca, F.G, Kessal, L., Demigny, D. “Efficient ASIC and FPGA
Implementations of IIR Filters for real time edge detection”, proceedings of
The 1997 International Conference on Image processing, Cergy pontoise, France (ICIP‍‍َ97)

[15] “Biquad IIR Filter”, available at http://www. Altera. com.

[16] Mari`A.Trenas, Juan Lo`pez and Emilio L.Zapata, “FPGA Implementation of Wavelet packet Transform With Reconfigurable Tree Structure”,proceedings of The 26 th EUROMICRO Conference, Universidad de Malaga, 2000.

[17] “Biorthogonal Wavelet Filter Megafunction”, available at http:// www. altera. com.

[18] “Discrete Cosine Transform Megafunctions”, available at http:// www. altera . com.

[19] “RGB2YCrCb8YCrCB2RGB Converter”,
available at :http:// www . altera. com.

[20]” Digital Modulator Megafunction”, available at: http://www altera. com.

[21] “New Bus Architectures: How CardBus Fits with IEEE 1394, USB, and PCI and Others.”Intel Inc.1998, available online at: http:// :www. PC-CARD. Com/papers/new.

[22]”USB Host Controller Megafunction”, available at http://www.altera.com.

[23] سید مهدی فخرائی، فرشید رئیسی، مهدیه مهران،؛ پیاده سازی كنترلر گذرگاه PCI بر روی “FPGA پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی، زمستان 79.
[24] مهران شتابی، احمد اكبری، “ پیاده سازی كد كننده های گفتار با استفاده از سیستم های با قابلیت پیكربندی مجدد”، یازدهمین كنفرانس برق، شیراز، اردیبهشت 82.
[25] مهدی قویدل جلیسه، حسن حاج قاسم، محمد ابراهیم نژاد سلمانی، “ طراحی و پیاده سازی ASIC كد كننده و كد بردار كد فایر”، یازدهمین كنفرانس برق، شیراز، اردیبهشت 82 .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 20 ]

[ شنبه 29 آبان 1395 ] 1:13 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله تعيين تيپ هاي گياهي حساس به آتش سوزي در جنگل باغ شادي خاتم، يزد تحت pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تعيين تيپ هاي گياهي حساس به آتش سوزي در جنگل باغ شادي خاتم، يزد تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تعيين تيپ هاي گياهي حساس به آتش سوزي در جنگل باغ شادي خاتم، يزد تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تعيين تيپ هاي گياهي حساس به آتش سوزي در جنگل باغ شادي خاتم، يزد تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تعيين تيپ هاي گياهي حساس به آتش سوزي در جنگل باغ شادي خاتم، يزد تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
تعداد صفحات: 6
چکیده:
یکی از مهمترین عوامل موثر در وقوع آتش سوزی در مناطق خشک، پوشش گیاهی و شرایط آب و هوایی منطقه می باشد. استان یزد دارای حدود 12،5 ملیون هکتار عرصه های طبیعی است که 200 هزار هکتار آن جنگل طبیعی و دست کاشت است. با توجه به نتایج این مطالعه آتش مهمترین عامل تخریب پوشش های منطقه بوده و همه آنها از نوع انسانی به قصد تفرج بوده است. بیشترین تیپ جنگلی که آسیب دیده تیپ بادام کوهی بنه و پس از آن بادام کوهی بنه کیکم است. بنابراین پیشگیری از آتش با ایجاد و تکمیل آتش بر و پاکسازی سالیانه آنها همراه با کنترل مداوم یکی از اولویت هایمنطقه می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 19 ]

[ شنبه 29 آبان 1395 ] 1:13 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله در مورد ذخيره بازيابي تحت pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد ذخيره بازيابي تحت pdf دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد ذخيره بازيابي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله در مورد ذخيره بازيابي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد ذخيره بازيابي تحت pdf :

هارد درایو ها با تحت میدان قرار دادنِ یکسری مواد مغناطیسی اطلاعات را درخود ضبط می کنند. و با تشخیص مغناطیس شدگی آن ماده اطلاعات را از روی آن می خوانند. طرح کلی یک هارد

دیسک تشکیل شده از یک مخروط که یک یا چند صفحه مسطح و گرد را نگه می دارد ،اطلاعات بر روی این صفحات ذخیره می شوند. این صفحه ها از یک ماده غیر مغناطیسی( اغلب شیشه یا آلومینیوم) ساخته می شوند و با یک لایه نازک از مواد مغناطیسی روکش می شوند. در درایو های قدیمی از تری اکسید آهن به عنوان ماده مغناطیسی استفاده می شد اما امروزه از آلیاژهای کبالت پایه استفاده می کنند.
صفحات با سرعت های بالا به گردش در می آیند.اطلاعات در حین چرخش صفحات بر ری آنها نوشته می شوند.این کار توسط مکانیزمی با نامِ: هد خواندن/ نوشتن انجام می شود. این هد با فاصله بسیار کم بالای سطح مغناطیسی حرکت می کند. از این وسیله برای تشخیص و تغییر در وضعیت مغناطیس شدگی ماده زیر آن استفاده می شود. به ازای هر صفحه مغناطیسی بر روی مخروط ، یک هد وجود دارد که همه آنها بر روی یک بازوی مشترک سوار شده اند. همینطور که صفحات دوران می کنند یک بازوی محرک، هد ها را (به آرامی و با حرکت شعاعی ) روی یک مسیر قوس دار، بر روی صفحات به حرکت در می آورد.با اینکار به هر هد اجازه داده می شود که تقریبا به تمام سطح صفحهء در حال دوران دسترسی پیدا کندد.

سطح مغناطیسی هر صفحه به تعداد زیادی محدوده های کوچک مغناطیسی تقسیم می شود. (اندازه این محدوده ها در حد میکرون می باشد). هر کدام از این محدوده ها برای رمزنگاری یک واحد باینری اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند.در هارد درایو های امروزی ، هر یک از این محدوده های مغناطیسی از چند صد دانه مغناطیسی تشکیل شده اند. هر محدده مغناطیسی ، یک دوقطبی مغناطیسی را تشکیل می دهد که این دو قطبی ها یک حوزه مغناطیسی متمرکز را در نزدیکی خود ایجاد می کنند.

یک هد نوشتن، با ایجاد میدان مغناطیسی قوی در نزدیکی محدوده های مغناطیسی ، آن را تحت اثر خود قرار داده مغناطیس می کند. در هارد دیسک های اولیه برای خواندن اطلاعات از همان القاء کننده ای استفاده می شد که موقع نوشتن مورد استفاده قرار گرفته بود. اما با تکنولوژی جدید هد مخصوص نوشتن و هد مخصوص خواندن از هم جدا شده اند ، با این وجود هر دوی آنها روی یک بازوی محرک قرار دارند.

اغلب هارد درایو ها دارای یک پوشش محکم و کیپ هستند که از محتویات درایو در برابر جمع شدگی ،گرد و غبار و دیگر عوامل آلودگی محافظت می کند. هد خواندن / نوشتنِ هارد درایو بالای صفحات مغناطیسی و بر روی یک بالشتک هوا که ضخامتی در حد چند نانومتر دارد حرکت می کند. بنابراین سطوح صفحات و محتویات داخلی درایو باید پاک نگه داشته شوند تا با توجه به فاصله نانومتری بین صفحات و هد ،از صدمات ناشی از اثر انگشت ، غبار، مو، ذرات دود و غیره جلوگیری شود..

استفاده از صفحات صلب همچنین کیپ و عایق کردن هارد دیسک ، تولرانس بهتری را نسبت به فلاپی دیسک فراهم میکند.بنابراین هارد دیسک ها در مقایسه با فلاپی دیسک ها مقدار بیشتری اطلاعات را می توانند در خود ذخیره کنند. همچنین قابلیت دسترسی و انتقال اطلاعات در هارد دیسک ها سریع تر می باشد. در سال 2006 یک هارد دیسک باید بتواند بین 80 تا 750 مگابایت اطلاعات را در خود جای دهد، با سرعتی بین 7200 تا 10000 درو در دقیقه بچرخد و سرعت انتقال ترتیبی اطلاعات در آن باید بیشتر از 50 مگابایت در هر ثانیه باشد. سریع ترین هارد درایوهای مربوط به سرور ها و ایستگاه های کاری با سرعتی معادل 15000 دور در دقیقه می چرخند و سرعت انتقال ترتیبی اطلاعات در آنها بالغ بر 80مگابایت در هر ثانیه می باشد. هارد دیسک ها ی مربوط به نوت بوک ها که از نظر فیزیکی کوچکتر از نمونه های خانگی هستند، معمولا دارای سرعت و ظرفیت پایین تری میباشند. اغلب این هارد دیسک ها با سرعتی در حدود 4200 دور در دقیقه می چرخند. البته لازم به ذکر است که جدید ترین انواع این دسته هارددیسک ها دارای سرعتی معادل 7200 دور در دقیقه می باشند
تاریخچه:
برای سالها ، هارد دیسک ها تجهیزات بزرگ و سنگین بودند و به دلیل بزرگی ، سنگینی ، حساسیت بالا و مصرف زیاد انرژی ، بیشتر برای محیط های حفاظت شدهء یک مرکز اطلاعات یا دفاتر بزرگ مناسب بودند تا محیط های خشن و ناملایم صنعتی ،خانه ها یا دفاتر کوچک .
.

در سال 1979 IBMیک هارد دیسک قدیمی

تا قبل از دهه 80 میلادی اغلب هارد دیسک ها صفحات 8 اینچی (20 سانتی) یا 14 اینچی( 35) سانتی داشتند. و برای نگه داری آنها نیاز به فضای زیادی بود.( مخصوصا درایو های بزرگ قابل حمل و نقل (قابل نصب و برداشت) که به خاطر بزرگی به ماشین های لباسشویی معروف بودند). این گونه هارد درایو ها به علت داشتن موتور های بزرگ، به منبع تغذیه سه فاز و آمپراژ بالا نیاز داشتند. به همین دلیل تا سال 1980 برای میکروکامپیوتر ها از هارد دیسک استفاده نمی شد. تا اینکه در این سال شرکت

seagate tecnology
اولین هارد درایو 5/25 خود را با ظرفیت 5 مگابایت تحت عنوان
به بازار ارائه کرد. در واقع تا آن زمان کامپیوتر های شخصی اولیه ST-506
مجهز به هارد دیسک نبودند IBM5150 یعنی IBM در اوایل دهه 80 اغلب هارد دیسک های مربوط به میکرو کامپیوتر ها با نام تولید کننده خود به فروش نمی رسیدند بلکه
ها به عنوان بخشی از یک مجموعه بزرگتر OEM به وسیله

فروخته می شدند. کامپیوتر های نوع
دارای هارد دیسک داخلی بودند و این باعث ایجاد تمایل عمومی به خرید درایو های خام (از طریق پست) و نصب مستقیم آنها در داخل سیستم شد. سازندگان هارد دیسک شروع به بازاریابی کردندو بالاخره طولی نکشید که در اواسط دهه 90 هارد دیسکها در قفسه مغازه های خرده فروش نیز قرار گرفتند
هارد درایو های داخلی کم کم به یک گزینه رایج در کامپیوتر های
تبدیل شدند و هارد درایو های خارجی محبوبیت خود را برای مدتها مخصوصا در بین انواع و انواع مشابه آن حفظ کردند. تمامی کامپیوتر های ساخت
بین سال های 1986 تا 1998 یک پورت در پشت خود داشتند که جداسازی خارجی را آسان می ساخت بهدلیل شرایط موجود، هارد درایو های خارجی تنها گزینه منطقی به نظر می رسیدند
هارد درایو های خارجی
همچنین در میکرو کامپیوتر های قدیمی تر مانند سری به کار می رفتند، همچنین از آنها حتی امروزه بطور گسترده ای در سرور ها استفاده می شود. ظهور رابط های پرسرعت خارجی مانند و در اواخر دهه 90 ، به کاربرد درایو های خارجی در بین کاربران جانی دوباره داد.به طور اخص کاربرانی که حجم بالایی از اطلاعات را بین دو یا چند محل جا به جا می کردند از این سیستم استقبال کردند. امروزه اغلب تولید کننده گان هارد دیسک ، دیسک های خود را به صورت خارجی نیز می سازند.

خصوصیات هارد دیسک:
ظرفیت معمولا با گیگابایت بیان می شود
اندازه فیزیکی معمولا با اینچ بیان می شود
امروزه تقریبا تمام هارد دیسک هایی که در کامپیوتر های رومیزی (خانگی – اداری) و نوت بوک ها استفاده می شوند ، 3/5 یا 2/5 اینچی هستند. هارد دیسک های 2/5 اینچی معمولا کند تر هستند و حجم کمتری نیز دارند اما در عوض برق کمتری مصرف می کنند و مقاومت به ضربه و تکان در آنها بیشتر است. اندازه دیگری که استفاده از آن بطور فزاینده ای در حال رشد است نوع 1/8 اینچی می باشد که در

ها و نوت بوک های کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.این نوع از هارد درایو ها مصرف انرژی بسیار پایینی دارند ودر مقابل ضربه بسیار مقاوم می باشند

علاوه بر موارد مذکور انواع دیگری نیز موجود می باشندکه در ادامه به توضیح آنها پرداخته می شود:
نوع یک اینچی که طوری طراحی شده اند تا با ابعاد کانال های فیبری نوع دوم جور باشند. از این نوع هاردیسک در تجهیزات قابل حمل و نقل از جمله دوربین های دیجیتال نیز استفاده می شود. همچنین نوع0/ 85 اینچی نیزتوسط شرکت توشیبا جهت استفاده در گوشی های تلفن همراه و

کاربرد های مشابه آن ساخته شده است. طراحی سایز هاردیسک ها کمی گیج کننده است ، به عنوان مثال یک دیسک درایو 3/5 اینچی دارای کیسی با پهنای 4 اینچ می باشد. علاوه بر این هاردیسک های مخصوص سرور در دو اندازه 3/5 و 2/5 اینچی تولید می شوند.
قبلیت اعتماد، با واحد یا فاصله زمانی بین خطاها سنجیده می شود. درایو های 1 ایچی ساتا
سرعت هایی تا حدود 10000 دور در دقیقه را ساپورت می کنند . و دارای برابر با یک ملیون ساعت با چرخه فعالیت سبک 8 ساعته می باشند. درایو های FC قابلیت چرخیدن با سرعت 15000 دور در
دقیقه را دارا هستن

د و آنها برابر با1 /4 ملیون ساعت با 24چرخه فعالیت ساعت 24 ساعته می باشد
تعداد فعالیت های ورودی خروجی در هر ثانیه:
دیسک های جدید در هر ثانیه قادرند 50 دسترسی اتفاقی و یا 100 دسترسی ترتیبی را برآورده سازند.

* مصرف انرژی( این موضوع به خصوص در رابطه با لب تاپ هایی که از باطری استفاده می کنند حائز اهمیت می باشد).
شدت صدا و نویز تولید شده بر حسب دسی بل البته بسیاری افراد آن را برحسب بل می سنجند نه دسی بل.)
میزان ( که در درایو های جدید بسیار بالا می باشد)
* سرعت انتقال اطلاعات:
درایو های داخلی : از44 /2 تا74 /5 مگابایت در هر ثانیه.

درایو های خارجی: از 74 تا111 /4 مگابایت در هر ثانیه.

* سرعت دسترسی تصادفی : از 5 تا 15 میلی ثانیه.

تولید کنندگان هارد درایو معمولا ظرفیت درایو را با استفاده از پیشوندهای SI مشخص می کنند. پیشوند های گیگا و مگا از این دسته اند. تاریخچه این نام گذاری به زمانی بر میگردد که ظرفیت ذخیره سازی از مرز ملیون بایت فراتر رفت یعنی بسیار قبل تر از پیشوند های استاندارد باینری ( حتی قبل از اینکه پیشوند های SI درسال 1960 ایجاد شوند.)

IEC در سال 1999 ، پیشوند های باینری را استاندارد کرد. بعد از آن بسیاری از دست اندر کاران تولید کامپیوتر و نیمه رساناها عبارت کبلو بایت را برای 1024 بایت پذیرفتند. دلیل پذیرش عبارت مذکور این بود که عدد 1024 به اندازه کافی به پیشوند کیلو(1000) نزدیک بود. بعضی مواقع این استاندارد غیر SI یک توصیف کننده نیز به همراه خود داشت،مثلا: 1 KB = 1024 Bytes اما این توصیف کننده، به خصوص در بین بازاریان کم کم حذف شد. این روند به تدریج تبدیل ب

ه عادت شد و به دنبال آن پیشوندهای مگا ، گیگا،ترا و حتی پتا نیز مورد استفاده قرار گرفتند
سیستم های عامل و نرم افزار های کاربردی آنها ( به ویژه سیستم عامل های گرافیکی مثل مایکروسافت ویندوز اغلب ظرفیت را با پیشوند های باینری بیان می کردند. و همین امر باعث شد تا بین ظرفیت اعلام شده از طرف تولید کنندگان و ظرفیت گزارش شده توسط سیتم های عامل اختلاف ایجاد شود. این اختلاف مخصوصا در مورد هارد درایو های با ظرفیت چندین گیگابایت بیشتر به چشم می آمد. کاربران اغلب متوجه می شدند که ظرفیت گزارش شده توسط سیستم عامل بسیار کمتر از ظرفیت اعلام شده توسط تولید کننده است . به عنوان مثال مایکروسافت ویندوز 2000 ، ظرفیت درایو را درسیستم دسیمال (ده دهی) با 12 رقم و در سیتم باینری با 3 رقم بیان میکرد. بنابر این هارد درایوی که ظرفیت آن توسط تولید کننده 30 گیگابایت اعلام شده بود، توسط ویندوز، 30065098568 بایت یا 28 گیگابایت گزارش می شد. تولید کنندگان هارد درایو از اصطلاح گیگا (10 به توان 9) در سیتم SI استفاده می کردنند که تقریب خوبی
برای گیگا بایت به حساب می آمد.ولی سیتم عامل ها گیگابایت را30^2 ، یعنی 1073741824 بایت تعریف می کردند.بنابراین ظرفیت گزارش شده توسط سیستم عامل بیشتر نزدیک به 28 گیگابایت بود.به همین علت بسیاری از نرم افزار ها که ظرفیت را گزارش می دادند شروع به استفاده از پیشوند های استاندارد IEC کردند.(مثلا KiB ، MiB و GiB ).

بسیاری افراد اشتباها اختلاف در گزارش ظرفیت را به فضای اختصاص داده شده به اطلاعات مربوط به پارتیشن بندی و فایل های سیستم، نسبت می دهند.اما حتی برای فایل سیستم های بسیار بزرگ (چند GiB) ، فضای مرد نیاز از چند MiB تجاوز نمی کند.بنابراین فرضیه نمی تواند توجیه قانع کننده ای برای گم شدن ده ها گیگابایت باشد. ظرفیت یک هارد دیسک را می توان با استفاده از رابطه زیرمحاسبه کرد:
ظرفیت هارد درایو= تعداد سیلندر ها× تعداد هد ها × تعداد سکتور ها ×512

در حین حرکت دیسک ،سیستم مخروط هارد دیسک به کمک فشار هوای داخل محفظه درایو، هد ها را در ارتفاع مناسبی از صفحه های مغناطیسی قرار می دهد. برای اینکه یک هارد درایو به خوبی کارکند به مقدار معینی فشارهوا نیاز دارد. ارتباط با محیط خارج و فشار اتمسفر از طریق یک سوراخ کوچک(تقریبا به قطر 1/2 میلیمتر) که رویدرپوش قرار دارد میسر می شود.که معمولا یک

فیلتر کربنی از داخل روی آن را پوشانده(فیلتر تنفسی). اگر فشار هواخیلی پایین باشدهد ها به اندازه کافی از جای خود بلند نمی شوند و در ارتفاع مناسبی قرار نمی گیرند و خطر برخوردهد ها با صفحه و از دست رفتن اطلاعات وجود دارد. برای کارکرد در ارتفاع زیاد(3000 متر) به درایو های عایق و تنظیم فشار شده نیاز داریم. بدین منظور درایو های جدید دارای سنسور های دما هستند تا بتوانند فعالیت خود را با محیط اطرافشان تطبیق دهند. مجاورت با رطوبت بالا برای مدت زمان طولانی باعث ایجاد خوردگی در هد ها و دیسک ها می شود. اگر درایو برای قراردادن هد های خود بر روی صفحات از تکنولوژی کلید های قطع و وصل تماسی(CSS ) استفاده کند ، رطوبت افزایش یافته و باعث افزایش تمایل چسبندگی هدها به صفحات مغناطیسی می گردد.این پدیده ممکن است منجر به وارد آمدن صدمات فیزیکی به دیسک و موتور شود همچنین ممکن است باعث برخورد هد با صفحات مغناطیسی گردد.

سوراخ های تنفس بر روی تمام هارد درایو ها دیده می شوند و معمولا در کنار خود یک برچسب هشدار دهنده دارند که به کاربر هشدار می دهد که این سوراخ ها را نپوشاند. هوای داخل درایو در حال کار ،پیوسته در حال حرکت است . هوا بر اثر اصطکاک با صفحات در حال چرخش دیسک به حرکت در می آید. این هوا از یک فیلتر داخلی عبور داده می شود تا از هرگونه آلودگی ناشی از فرآیند تولید ،ذرات یا مواد شیمیایی که به نحوی داخل محفظه شده اند و ذراتی که در حین کارِ درایو ایجاد شده اند پاک شود.

با توجه به فاصله بسیار کم بین هدها و صفحات ، هرگونه آلودگی روی آنها منجر به برخود هد با صفحه مغناطیسی خواهد شد.هد پس از برخورد با صفحه آن را می خراشد و لایه نازک مغناطیسی آن را از بین می برد. در مورد هد های بزرگ مقاومتی مغناطیسی(GMR) وجود آلودگی های بسیار کم (که حتی باعث خراشیده شدن صفحات نمی شوند) به علت ایجاد اصطکاک با سطح صفحات منجر به داغ شدن بیش از حد هد می گردند . گرم شدن بش از حد هد موجب می گردد که اطلاعات بطور موقت یعنی تا زمانی که هد دمای نرمال خود را بدست بیاورد غیر قابل

خواندن شوند. این عارضه را که نامیزانی حرارتی نامیده می شود می توان به وسیله فیلتر کردن الکترونیکی سیگنال خوانده شده بر طرف کرد. علاوه بر مورد ذکر شده موراد دیگری نیز می توانند به برخورد هد با صفحات مناطیسی منجر شوند از جمله: خطاهای الکترونیک، ضربه های فیزیکی ، فرسودگی ،خوردگی و تولید نامناسب هد ها یا صفحات. در اغلب درایو های سرور وقتی سیستم خاموش می شود هد ها در منطقه ای که منطقه ی فرود نامیده می شود قرار می گیرند . منطقه

فرود محدوده ای از دیسک است که اطلاعات در آنجا ذخیره نمی شود و معمولا نزدیک مرکز صفحه قرار دارد. به این منطقه CSS نیز گفته می شود( منطقه شروع و توقف تماسی). اما در مدل های قدیمی هارد درایو توقف های ناگهانی خطاهای منبع تغذیه در برخی موارد باعث می شد که هد ها بر روی محدوده های ذخیره اطلاعات فرود بیایند که خطر از دست رفتن اطلاعات را افزایش می داد. در واقع قبلا باید طی فرآیندی هد ها از روی دیسک کنار رفته و به اصطلاح پارک می شدند و بعد سیستم خاموش می شد. در درایو های جدید ، هنگام قطع ناگهانی برق از فنر های خاصی(در ابتدا) و یا از نیروی گریز از مرکز و اینرسی چرخشی صفحات برای پارک کردن هد ها استفاده می شود.
قطعات الکترونیکی هارد درایو حرکات بازوی محرک و چرخش دیسک را کنترل می کنند. و با توجه به دستوری که از کنترل گر دیسک دریافت می کنند ،امکان خواندن ونوشتن بر روی دیسک را فراهم می سازند . لخت افزار های درایو های جدید(لخت افزار ترکیبی است از سخت افزار و نرم افزار )قادرند که فرآیند خواندن /نوشتن بر روی دیسک را برنامه ریزی کرده و سکتور هایی را که دچار

خطا شده اند اصلاح نمایند. همچنین امروزه اغلب هارد درایو ها و مادر بردها از تکنولوژی SMART برخوردارند. ( تکنولوژی کنترل ، تحلیل و گزارش اتومات ) . به وسیله این تکنولوژی خطا های احتمالی پیشبینی شده و به کاربر هشدار داده می شود تا از صدمه دیدن اطلاعات جلوگیری شود.

توضیح تصویر: میکرو فوتوگراف مربوط به یک هد هارد دیسک. اندازه صفحه روبرویی 0/3×0/1 میلیمتر می باشد.

کفلغزنده (که در شکل دیده نمی شود) ابعادی برابر با 0/1×1/25 میلیمتر دارد(اندازه نانومتری) که همین وجه ازمیکر فوتوگراف بالای صفحه مغناطیسی قرار می گیرد. یکی دیگر از قسمت های حیاتی هد، ساختار گرد و نارنجی رنگ وسط تصویر است. به سیم ها و اتصلات الکتریکی متصل به تشتک های طلایی توجه کنید. در حدود سال 1995 IBM تکنولوژی را ارائه داد که در آن مناطق فرود با پردازش دقیق لیزری تعیین می شدند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 17 ]

[ شنبه 29 آبان 1395 ] 1:12 ] [ علی ]

[ ]

دانلود تحقيق ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم انبار تحت pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقيق ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم انبار تحت pdf دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم انبار تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقيق ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم انبار تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقيق ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم انبار تحت pdf :

ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار
• اطلاعات پایه
1. امکان تعریف انواع انبار و موقعیت و مشخصات آنها
2. امکان تعریف انباردارها و مشخصات شخصی و شغلی آنها
3. امکان تعریف انواع واحدهای شمارش کالا
4. امکان تعریف انواع طبقات کالا و تخصیص یک کالا به طبقات مختلف
5. امکان کدگذاری کالاها (امکان تعریف کدکالا در سه سطح گروه ، زیرگروه و سریال کالا)
6. امکان تعریف مکان‌های نگهداری کالا در انبار ، همچون قفسه ، ردیف و ....
7. امکان تعیین کالاهای انبار برای هرسال مالی
8. امکان تعیین کالاهای غیرمشمول درخواست عادی یا غیرقابل خرید در یک دوره زمانی
9. امکان تعریف کالاهای مشابه برای هریک از اقلام انبار
10. امکان تعریف فروشندگان و تولیدکنندگان کالا به همراه مشخصات آنها شامل : نام ،‌نشانی، تلفن و ...
11. امکان تعریف کارپردازان و مشخصات شخصی و شغلی آنها
12. امکان تعریف مراکز هزینه مطابق مراکز هزینه تعریف شده توسط امورمالی دستگاه
13. امکان تعریف واحدهای درخواست کننده کالا
14. امکان تعریف افراد تحویل‌گیرنده کالا در واحدها و مشخصات شخصی و شغلی آنها
15. امکان تعریف واحدهای سازمان
16. امکان تعریف منابع تهیه کالا
17. امکان تعریف مشخصات کشورها به همراه نام فارسی و انگلیسی آنها
18. امکان ثبت اطلاعات کالاشامل :نام ، طبقه ، واحد شمارش ، کشور سازنده ، شرکت سازنده ، مصرفی یاغیرمصرفی ، حداقل موجودی ، حداکثر موجودی ، نقطه سفارش و ...
19. امکان تعریف سال مالی برای انبار برای انجام عملیات مختلف انبارداری
• عملیات مربوط به ورود کالا به انبار
1. امکان صدور درخواست خرید کالا توسط انبار و پیگیری آن
2. امکان صدور قبض انبار و قبض انبار مستقیم برای کالاهای خریداری شده با ذکر تاریخ ورود کالا به انبار
توضیح : منظور از قبض انبار مستقیم ، قبض انباری است که برای کالاهایی که وارد انبار نمی‌شوند و مستقیم به واحد مربوط
تحویل داده می‌شوند ریال صادر می‌شود .
3. امکان تهیه کاردکس انبار
4. امکان صدور قبض برای کالاهایی که از محل تنخواه خریداری و وارد انبار و از انبار خارج می‌شوند (جهت تسویه تنخواه با حسابداری ) با ذکر تاریخ ورود کالا به انبار
5. امکان تخصیص کالا به انبار در هنگام صدور قبض انبار
6. امکان صدور قبض انبا برای کالاهایی که به امانت گرفته می‌شوند و کنترل موجودی آنها
7. امکان صدور قبض انبار برای کالاهای امانتی برگشتی به انبار از واحدهای داخل سازمان و یا سازمان‌های دیگر
8. امکان ثبت کالاهای مرجوعی از واحدها به انبار و صدور قبض برای آنها و اضافه‌کردن به موجودی انبار
9. امکان ثبت کالاهای مازاد بر مصرف که به انبار برگشت داده می‌شوند .
10. امکان ثبت کالاهای برگشت از فروش
11. امکان ثبت کالاهای وارده از تعمیرگاه
12. امکان ثبت کالاهایی که بین انبارها جابجا می‌شوند و صدور قبض و حواله برای آنها و اصلاح موجودی انبار
13. امکان ثبت هزینه‌های اضافی در گزارش قبض انبار
14. امکان ثبت تخفیف هرکالا و تخفیف کلی فاکتور در قبض انبار
15. امکان پیگیری و کنترل کالاهای ثبت شده در قبض انبار با کالاهای درخواست شده برای خرید
16. امکان ثبت مشخصات فروشنده ، فاکتور و کارپرداز در قبض انبار
17. امکان ثبت مشخصات فنی کالاهای وارد شده به انبار در قبض انبار
18. امکان کنترل توالی شماره قبض انبارها (با توجه به تاریخ و ساعت صدور آنها)
• عملیات مربوط به خروج کالا از انبار
1. امکان صدور فرم درخواست کالا از انبار توسط کلیه واحدهای سازمانی وثبت عملیات مربوط به تائیددرخواست ، تحویل کالا و پیگیری درخواست‌های تحویل داده نشده
2. امکان صدور حواله توسط انبار برای کالاهای مختلفی که توسط یک واحد سازمانی درخواست می‌شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 22 ]

[ شنبه 29 آبان 1395 ] 1:11 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله استخراج و انتخاب ويژگي براساس روش آناليز واريانس چند متغيره و کاربرد آن در تشخيص نفوذ


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله استخراج و انتخاب ويژگي براساس روش آناليز واريانس چند متغيره و کاربرد آن در تشخيص نفوذ به شبکه هاي کامپيوتري تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله استخراج و انتخاب ويژگي براساس روش آناليز واريانس چند متغيره و کاربرد آن در تشخيص نفوذ به شبکه هاي کامپيوتري تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله استخراج و انتخاب ويژگي براساس روش آناليز واريانس چند متغيره و کاربرد آن در تشخيص نفوذ به شبکه هاي کامپيوتري تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله استخراج و انتخاب ويژگي براساس روش آناليز واريانس چند متغيره و کاربرد آن در تشخيص نفوذ به شبکه هاي کامپيوتري تحت pdf :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

دراین مقاله روش جدیدی برای استخراج و انتخاب بردار ویژگی در یک سیستم تشخیص ارائه و سپس عملکرد آن مورد آزمایش و ارزیابی قرارگرفته است هسته اصلی ایده عبارت است از ایجاد ترکیبی خطی از ویژگیهای اولیه بنحوی که اولا بردارهای جدید ایجاد شده متعامد باشند ثانیا پراکندگی بردار ویژگی نمونه های هرکلاس کمتر گردد بدیهی است وجود این دو خاصیت اولا باعث کاهش شدت محاسبات و ثانیا بالا رفتن دقت سیستم تشخیص می گردد عملیات پیشنهادی برای کار روی بردار ویژگی عبارت است از بکارگیری روش آنالیز واریانس روی بردار اولیه ویژگی و استخراج بردارهای متعامد سپس براساس ویژگیهای جدید مکانیزم انتخاب صورت می گیرد و آنگاه ویژگیهای انتخاب شده مجددا ترکیب شده و بردارهای متعامد نهایی استخراج می گردد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 24 ]

[ شنبه 29 آبان 1395 ] 1:11 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله متدولوژي تبيين عوامل بحراني موفقيت و شكست نابي سازمان هاي توليدي با رويكرد فازي تحت pd


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله متدولوژي تبيين عوامل بحراني موفقيت و شكست نابي سازمان هاي توليدي با رويكرد فازي تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله متدولوژي تبيين عوامل بحراني موفقيت و شكست نابي سازمان هاي توليدي با رويكرد فازي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله متدولوژي تبيين عوامل بحراني موفقيت و شكست نابي سازمان هاي توليدي با رويكرد فازي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله متدولوژي تبيين عوامل بحراني موفقيت و شكست نابي سازمان هاي توليدي با رويكرد فازي تحت pdf :

دانلود مقاله متدولوژي تبيين عوامل بحراني موفقيت و شكست نابي سازمان هاي توليدي با رويكرد فازي تحت pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)(نشریه بین المللی علوم مهندسی) از صفحه 1 تا 10 منتشر شده است.
نام: متدولوژی تبیین عوامل بحرانی موفقیت و شكست نابی سازمان های تولیدی با رویكرد فازی
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تولید ناب
مقاله عوامل بحرانی موفقیت
مقاله عوامل بحرانی شكست
مقاله منطق فازی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حكمرانی غیرقابل انكار مفاهیم سیستم تولید ناب بر دنیای تولید و عملیات در چند دهه اخیر، شركت های بسیاری را به پیاده سازی این مفاهیم برانگیخته است. اما عدم توجه به اولویت ها و نیز منابع محدود شركت ها، بسیاری از آنها را در این مسیر با شكست مواجه ساخته است. هدف اصلی این مقاله، تدوین متدولوژی ای جهت تعیین مسیر حركت نابی برای شركت ها با استفاده از تعیین مهمترین عوامل موفقیت و بحرانی ترین عوامل شكست آنها در مسیر نابی است. بدین منظور اهمیت و عملكرد سنجه های نابی با استفاده از متغیرهای كلامی، اندازه گیری و سپس با جانمایی در ماتریس استراتژیك نابی، عوامل آسیب زا و توفیق آفرین در این حوزه شناسایی می شوند. در نهایت قانون پاره تو در تعیین موثرترین عوامل در این دو حوزه به كارگرفته می شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 72 ]

[ شنبه 29 آبان 1395 ] 1:11 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله بررسي اثر تغيير مشخصات ترک بر ارتعاشات آزاد صفحه ي ترکدار با ترک سرتاسري تحت pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي اثر تغيير مشخصات ترک بر ارتعاشات آزاد صفحه ي ترکدار با ترک سرتاسري تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي اثر تغيير مشخصات ترک بر ارتعاشات آزاد صفحه ي ترکدار با ترک سرتاسري تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي اثر تغيير مشخصات ترک بر ارتعاشات آزاد صفحه ي ترکدار با ترک سرتاسري تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي اثر تغيير مشخصات ترک بر ارتعاشات آزاد صفحه ي ترکدار با ترک سرتاسري تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: 4

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی با استفاده از فاکتور شدت تنش، ارتعاشات آزاد یک صفحه ی ترکدار،با ترک سرتاسری مورد بررسی قرار گرفته است.ترک در نظر گرفته شده،موازی یکی از لبههای صفحه می باشد.با فرضباز بودن ترک در تمام شرایط دینامیکیمی توان از اثرات غیر خطی ارتعاشات صفحه اجتناب کرد.سه لبه ی صفحه ی مورد نظر دارای شرایط مرزی با تکیه گاه ساده بوده و لبه ی چهارم آزاد می باشد.حضور ترک باعث ایجاد انعطاف پذیری موضعی در محل ترک می شود.این انعطاف پذیری با فاکتور شدت تنش مدل شده است.با در نظر گرفتن این حقیقت که خط ترکصفحه را به دو بخش تقسیم می کند،و همچنین با اعمال شرایط مرزی( در محل ترک و لبه های صفحه) به توابع شکل مود هر بخش، تحلیل ارتعاشات صفحه ی ترکدار به یک مسئله ی مقدار ویژه تبدیل شده است.و اثر تغییر مشخصات ترک بر این مقادیر ویژه مطالعه و امکان تشخیص ترک با مطالعه ی تغییرات فرکانس ارتعاشات بررسی شده است.همچنین الگوی ریاضی مناسب برای تغییرات فرکانس طبیعی بر حسب مشخصات ترک ارائه شده است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 21 ]

[ شنبه 29 آبان 1395 ] 1:11 ] [ علی ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]